Przedszkole 'Smerfuś', żłobek i podstawówka do likwidacji? Dyskusja trwa... (video)

Dodał: Marta Data: 2020-05-17 10:04:00 (czytane: 38242)

16 maja pojawiła się odpowiedź Dyrektor Anny Mazur na publikowane wcześniej stanowisko Burmistrza w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości, w której znajduje się "Smerfuś" (zamieszczamy poniżej). Mamy nadzieję, że strony dojdą do porozumienia z korzyścią dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

W  grudniu 2019r. do Anny Mazur dyrektor Przedszkola Niepublicznego Smerfuś wpłynęło pismo od władz miasta z decyzją o rozwiązaniu umowy najmu budynku przy ul. Ppłk Srogiego 1 w Busku-Zdroju.

Pismo z dnia 19.12.2019r, podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemara Sikorę informowało o decyzji rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego, zawartej pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy Busko-Zdrój a Przedszkolem Niepublicznym „Smerfus”.

Umowa dzierżawy zawarta w dniu 26 sierpnia 1998r. wypowiedziana została bez podania przyczyny z zachowaniem półrocznego okresu wypowiedzenia, który upłynie dnia 30 czerwca 2020r.,

Dyrektor Anna Mazur informowała nas, że próbowała rozmawiać w tej sprawie z Burmistrzem Sikorą, który po rozmowie, zgodził się jeszcze raz przemyśleć decyzję.

Jednak w kwietniu dyrektor otrzymała kolejne pismo, tym razem podpisane przez wiceburmistrza Michała Marońskiego, podtrzymujące decyzję o rozwiązaniu umowy najmu. W uzasadnieniu decyzji znalazło się stwierdzenie, iż najemca „nienależycie dba o przedmiot najmu”.

"Smerfuś" istnieje w Busku-Zdroju już ponad 22 lata i cieszy się bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców i rodziców maluchów. Wykwalifikowana kadra zapewnia opiekę pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną oraz logopedyczną a budynek wyposażony jest w pracownie i sale na  poziomie spełniającym europejskie standardy.

Placówka zapewnia opiekę dla około 200 dzieci i daje pracę dla 30 osób.

O pomoc w rozwiązaniu roblemu poproszeni zostali miejscy Radni, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wojewoda świętokrzyski i Radni sejmiku wojewódzkiego.
Rodzice, mieszkańcy i nauczyciele wystosowali petycję do Burmistrza pod którą podpisało się już ponad 250 osób.

 

Wypowiedzenie umowy najmu i co za tym idzie likwidacja działającej tam niepublicznej placówki edukacyjnej spotkało się z ostrym protestem rodziców uczących się tam dzieci.

W środę, 13 maja br. miało miejsce spotkanie dyrekcji, pracowników i wszystkich zainteresowanych w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości, gdzie prowadzone jest Niepubliczne Przedszkole 'Smerfuś', żłobek i podstawówka. Zapraszamy do obejrzenia relacji video ze spotkania w naszej Telewizji Internetowej Ponidzie.TV.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji video ze spotkania.

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

   Zobacz


Reklama

Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
w/s wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej
w Busku-Zdroju
przy ul. Ppłk. Srogiego, nr ewidencyjny: 198
z dnia 13.05.2020r.

 

Wypowiedzenie umowy dzierżawy budynku, w którym mieści się Niepubliczne Przedszkole „Smerfuś” nie ma na celu likwidacji placówki – jak przedstawia to jej właścicielka – ale uregulowanie statusu prawnego umowy zawartej w 1998 r. Jak łatwo wyliczyć umowa trwa już 22 lata, tymczasem zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem prawnym Burmistrz może zawierać umowy udostępnienia składników mienia komunalnego na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Warto przy okazji wspomnieć o innym aspekcie tej sprawy, a mianowicie o złym stanie technicznym budynku, który z uwagi na zaniedbania najemcy nie był modernizowany od 22 lat (zimne sale, zatęchła piwnica wykorzystywana jako przebieralnia, przestarzałe instalacje techniczne). To właśnie dzierżawca nabywa prawa do ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne na ten cel, pozbawiając jednocześnie takich możliwości właściciela, tj. Gminę Busko-Zdrój, która dwukrotnie utraciła środki na termomodernizację z tego względu.

Gmina od lat systematycznie termomodernizuje kolejne obiekty użyteczności publicznej, co w tym przypadku jest niemożliwe. Istnieje zatem konieczność wpisania do nowej umowy zapisów, które zagwarantują wyremontowanie budynku zarówno pod względem technicznym jak i energetycznym, zapewniając jednocześnie osobom przebywającym w placówce komfort zabawy, nauki i pracy.

Wydaje się, że prawdziwa intencja presji medialnej i społecznej jaka jest aktualnie wywierana na Burmistrza oraz podległe mu służby Urzędu Miasta, ma na celu zachowanie finansowego status quo dotychczasowego dzierżawcy budynku i zwolnienie go z obowiązku utrzymywania obiektu przedszkola w należytym stanie. Warto się zastanowić jednak, czy o taką korzyść chodzi rodzicom, płacącym co miesiąc najwyższe w mieście czesne?

W chwili obecnej do placówki prowadzonej przez dzierżawcę budynku uczęszcza 6 uczniów 8-klasowej niepublicznej szkoły podstawowej, ok. setka przedszkolaków oraz 20 dzieci korzysta z opieki żłobka. Oprócz wpływów z opłat wnoszonych przez rodziców, Gmina Busko-Zdrój co miesiąc przekazuje właścicielce ponad 100 tys. zł dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej. Dodatkowo na jej wniosek wykonuje konieczne remonty – w ostatnim czasie dla przykładu wymieniono piec grzewczy za kwotę ok. 20 tys. zł., przy jednocześnie niewielkich dochodach z tytułu dzierżawy, w wysokości 1650 zł miesięcznie.

Warto zauważyć, że nieruchomość położona przy ul. Ppłk. Srogiego jest niezwykle atrakcyjna. Oprócz dogodnego położenia w spokojnym miejscu, z dala od głównych arterii miasta, budynek (652,04 m2 powierzchni użytkowej) otacza działka o powierzchni 0,2863 ha zaadoptowana na ogródek przedszkolny (wymaga rewitalizacji). W bezpośrednim sąsiedztwie jest również teren rekreacyjny Glinianki z nowoczesnym placem zabaw.

Biorąc pod uwagę konieczność modernizacji i unowocześnienia budynku, a także zmniejszenie wysokości ustalonego przez placówkę czesnego, Gmina Busko-Zdrój rozważa ponowne otwarcie Przedszkola i Żłobka Samorządowego Nr 1, które funkcjonowało tu do lat 90-tych. Takie rozwiązanie byłoby korzystne zarówno dla wychowanków „Smerfusia”, jak i jego pracowników, którzy automatycznie rozpoczęliby pracę na podstawie karty nauczyciela. Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz jeżeli nie uda się dojść do porozumienia z jego właścicielką.

Podpisano:
Burmistrz Waldemar Sikora

 

 

16 maja pojawiła się odpowiedzieć Dyrektor Anny Mazur na powyższe stanowisko Burmistrza w/s wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości w której mieści się Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś”:

Ponownie zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą i apelem, w imieniu rodziców, pracowników i własnym o zmianę decyzji o wypowiedzeniu umowy dzierżawy i pozostawienie wieloletniej z tradycjami i dobrą opinią placówki, w niezmienionej strukturze. Jako jej dyrektor i dzierżawca otwarcie czekam na propozycję nowej umowy, którą Pan wielokrotnie zapowiadał i obiecał cyt. „... rozważyć możliwość dalszego udostępnienia nieruchomości, na warunkach określonych w nowej umowie... .”

Z przykrością, ale jednak muszę odnieść się do Pana stanowiska z dnia 13. maja br., w którym, w rażący sposób stwierdza Pan nieprawdę i pomawia mnie o zaniedbania – niezgodnie z prawdą i stanem faktycznym. Stwierdzenie, że cyt. „... zdaniem tut. organu dzierżawca nie wywiązywał się należycie z obowiązku utrzymania udostępnionego budynku w należytym stanie.” Pytam: na jakiej podstawie i jakich dowodach oparte jest zdanie organu? Ja od chwili przekazania budynku protokołem, w którym opisany jest stan budynku, już wówczas, w 1998r., 35-cioletniego, kilkakrotnie w roku i przez kolejne lata, wykonywałam niezbędne remonty oraz usuwałam wiele poważnych awarii. Od kilku lat remonty prowadzone przeze mnie stawały się coraz poważniejsze i bardziej kosztowne.

Wymienię niektóre z nich:
1. Remont kapitalny schodów głównych od strony północnej wraz z udogodnieniem technicznym dla osób niepełnosprawnych.
2. Wyłożenie kostką brukową placu od strony zachodniej budynku w miejsce starej zniszczonej trylinki.
3. Zakupienie i wymiana wszystkich urządzeń zabawowych w ogrodzie zabaw dla dzieci – barwne, drewniane zamki, przeplotnie, bujaki, huśtawki, karuzele itp.
4. Zakup domku drewnianego typu „altanka” dla dzieci.
5. Zakup i wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami.
6. Remont Łazienek dla dzieci z udogodnieniami technicznymi.
7. Remont kuchni wraz z zapleczem z całkowitą wymianą wszystkich mebli, maszyn i urządzeń elektryczno-gazowych, a przy tym częściowa wymiana instalacji i wbudowanie gniazd siłowych.
8. Częściowy remont ogrodzenia od strony wschodniej, od ul. Różanej wraz z montażem siłowników elektrycznych.
9. Remont kotłowni, pomieszczeń piwnic i magazynów.
10. Coroczne remontowanie ścian, malowanie.
Nadmieniam, że dzięki moim staraniom i za własne środki doprowadziłam do wymiany kotłów grzewczych z węglowo-koksowych na kotły gazowe c.o.

Lista remontów jest długa. Wszystkie uzgadniane były z właścicielem, z Gminą i o wykonaniu wszystkich Gmina zawsze była powiadamiana. Na opisane prace posiadam pełną dokumentację i rozliczenie finansowe, które również przekazywałam do Gminy.

Pan Burmistrz raczy zauważyć, że przedszkole prowadzone przeze mnie powinno spełniać standardy – spełnia je w każdym zakresie, czy Pan sprawdził, że nie? Podam przykłady:
1. Zakupiłam na własny koszt stację uzdatniania wody, z której czerpiemy wodę pitną najbardziej zdrową i czystą na terenie powiatu.
2. Zakupiłam urządzenia medyczne służące do oczyszczania powietrza, filtrowania, jonizowania i inhalacji zbiorowych z myślą o czystym, pozbawionym wirusów i zarazków powietrzu, jakże teraz potrzebnym dzieciom w czasie wszechobecnej pandemii.
3. Zakupiłam do użytku uczniów i dzieci wiele urządzeń nowoczesnej technologii: roboty, drukarki, tablice interaktywne, projektory 3D, drukarkę 3D oraz magiczne dywany oraz wiele innych.
4. Zakupiłam i wymieniłam meble we wszystkich salach i klasach.
5. Wyposażyłam Pracownię Psychologiczno-Pedagogiczną w najnowocześniejszy sprzęt do wczesnego diagnozowania deficytów, terapii indywidualnej i zespołowej oraz wykrywania mikrouszkodzeń mózgu: EEG BIOFEEDBACK , APARAT EEG (elektroencefalograf ), dzięki którym możemy we własnym zakresie diagnozować i bez oczekiwania w długich kolejkach (do Publicznej Poradni) prowadzić terapię z dziećmi niepełnosprawnymi. Ta pracownia wyposażona jest na poziomie europejskim i jako jedyna w woj. może badać nawet niemowlęta.
Specjaliści posiadają certyfikaty zdobyte w Międzynarodowym Instytucie Neurologii w Warszawie, z którym współpracujemy od kilku lat.
6. Wyposażyłam przedszkole w wiele atrakcyjnych sprzętów, zabawek, gier edukacyjnych i wiele innych, ale trzeba tu być, by to wszystko zobaczyć.
7. Kadra pedagogiczna w 100%-ach posiada wyższe, kierunkowe i specjalistyczne wykształcenie, uczestniczy w procesie samokształceniowym, systematycznie aktualizuje wiedzę podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Zawsze wszystkie wysiłki i środki kierowałam na sprawy najbardziej istotne i potrzebne z priorytetem na higienę, bezpieczeństwo i zdrowie naszych wychowanków.
Cały koszt wymienionych wyżej spraw zamyka się w kwocie 660-700 tysięcy złotych. Jak można nazwać to zaniedbaniem? I na powyższe posiadam pełną dokumentację finansową.
Ubiegałam się również, skutecznie, o dofinansowania zewnętrzne, które otrzymywałam i wykorzystałam zgodnie z przeznaczeniem.

Bulwersujące i niedorzeczne jest posądzenie mnie o - cyt. „... zachowanie finansowego status quo i zwolnienie z obowiązku utrzymywania obiektu w należytym stanie..”- Panie Burmistrzu, na jakiej podstawie Pan to stwierdza, czyżbym kiedykolwiek Pana o to prosiła? Pracuję uczciwie 40-ści lat i nie okradam własnych wychowanków, natomiast, co do Pana fakt ten pozostawia wiele do życzenia. Ukrywa Pan przed opinią publiczną drastyczne fakty.

Co do wysokości czesnego, jako Urzędnik skłamał Pan pisząc publicznie, że rodzice w mojej placówce płacą najwyższe czesne: w czasie do pandemii (III-2020r.) czesne wynosiło : 290zł., dla rodzin wielodzietnych: 170 zł, a dzieci 6-letnie, podlegające jednorocznemu przygotowaniu przedszkolnemu do 5-ciu godz., uczęszczały do przedszkola bezpłatnie!, dzieci 6-letnie z pełnym wyżywieniem płaciły połowę czesnego t.j. 145 zł., ponieważ do 5-iu godz., w ramach podstawy programowej, czas edukacji był bezpłatny, proszę zweryfikować, czy to są najwyższe opłaty. Na czas pandemii obniżyłam powyższe kwoty o 35%, obecnie najwyższe czesne to 190 zł., pozostałe: 120 zł., 90 zł.

Odniosę się również do nierzetelnie podanej liczby uczniów w szkole, jest ich ośmioro i to nie jest śmieszne, ponieważ w odróżnieniu do dużych szkół, uczniowie mogą korzystać u nas z zindywidualizowanego toku nauki, bez dzwonków, napięć, stresów i niedogodności, które panują w dużej szkole.

Co zaś tyczy się przekazywania dotacji dla mojej placówki, również nieprzejrzyście Pan podał fakty, ponieważ ogólnie wiadomym jest, że niepublicznym placówkom przysługuje dotacja zagwarantowana ustawą o systemie oświaty i Pan, jako Władza Samorządowa ma obowiązek wypłacać placówkom niepublicznym określoną kwotę dotacji i czyni to Pan nie tylko w stosunku do mojej placówki, ale też przekazuje pozostałym na terenie miasta. Oczywiście zapomniał Pan nadmienić, że wysokość tej dotacji to zaledwie 75% wysokości dotacji przekazywanej placówkom publicznym na terenie miasta i gminy, i że prowadzenie przedszkoli to zadanie własne gminy, a nie pana chęć prywatna. Należało również poinformować publicznie, że dzięki prowadzeniu przeze mnie placówki oświatowej Gmina oszczędza 25% miesięcznie kosztów, które musiałaby ponieść, gdyby placówka była publiczną, a jest to pokaźna kwota, bo ok. 33 tysiące miesięcznie, co daje rocznie kwotę ok.: 400 tysięcy, ta kwota jest do dyspozycji Gminy.

Następne, publiczne poświadczenie nieprawdy dotyczy wysokości czynszu – opłaty za dzierżawę budynku. Pan Burmistrz podał kwotę: 1650,00 miesięcznie a faktyczna kwota to: wg faktury, wystawionej przez Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój: 2027,27 zł. Kwota ta jest co roku waloryzowana o współczynnik inflacji.

W dalszej części Pana oświadczenia słusznie Pan podnosi, iż nieruchomość, którą zawiaduję położona jest w bardzo atrakcyjnym miejscu, oczywiście tak, dla dzieci: spokój, czyste powietrze, dużo zieleni, kolorowe drzewa, nowocześnie urządzony plac zabaw, KOMU TO PRZESZKADZA? A może należy zapytać, KTO MA OCHOTĘ PRZEJĄĆ TĘ NIERUCHOMOŚĆ z DZIAŁKĄ? Wielu mieszkańców podaje nazwisko i nie jest to moje nazwisko.

Jeszcze zwrócę uwagę na jedno stwierdzenie dotyczące wydatku Gminy na zakup pieca c.o. Stwierdza Pan, że w ostatnim czasie wymieniono piec grzewczy za 20 tyś. Tak, ale tylko tyle dokonał Pan z zakresu obowiązków właściciela obiektu. To jedyna kwota, innych wydatków Pan nie ponosił, jak więc ta mała kwota ma się do mojego wkładu, do oszczędności z tyt. dotacji i opłat czynszu. Tych oszczędności i gotówki z opłat czynszu pozbawia Pan właśnie budżet Gminy krzywdzącą dla nas wszystkich decyzją.

Obiecuje Pan również przeprowadzenie rewitalizacji ogrodu przedszkolnego. Muszę przyznać, że „zdaniem tut. organu” jest Pan Mistrzem rewitalizacji, proszę wyjaśnić na czym ta rewitalizacja ma polegać, w całym mieście przeprowadza ją Pan z różnym jednak skutkiem.

I na zakończenie: po raz kolejny publiczne stwierdzenie nieprawdy o ponownym otwarciu Przedszkola i Żłobka Samorządowego Nr 1 z obietnicą automatycznego zatrudnienia wszystkich pracowników. Otóż w 2014r., zwracałam się do Pana Burmistrza o pomoc finansową w czasie otwierania Żłobka Smerfik, odmówił Pan podając: brak środków. Takie odpowiedzi otrzymywałam kilka razy w roku, kiedy tylko zwracałam się o pomoc. Nawet wtedy, gdy niejednokrotnie oferowałam partycypowanie w kosztach i to właśnie w zakresie większych remontów. Otwarcie przedszkola i żłobka to ogromne koszty i obciążenie dla Gminy, która i tak obecnie jest bardzo zadłużona i cierpi, jak większość z nas, na brak finansów. W związku z powyższym proszę, w trybie informacji publicznej, okazać mieszkańcom zapis w planie budżetowym i zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów tych inwestycji oraz środków na pokrycie wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, najlepiej również w formie „Stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój”.
Panie Burmistrzu, czy takie jest zadanie własne gminy? W czasie pandemii, wyrzucać małe dzieci i młodzież wraz z pedagogami i pracownikami obsługi z obiektu, który jak Pan słusznie zauważył, służy kolejnym pokoleniom od 57-u lat?
Czy nazwanie mnie właścicielką, to już Pańska oferta?

Uprzejmie dziękuję za zapoznanie się z moją odpowiedzią, liczę, że Pan Burmistrz w miarę szybko zaproponuje mi nowe warunki.


Anna Mazur
Dyrektor Przedszkola Niepublicznego "Smerfuś", Żłobka "Smerfik" oraz Pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Busku Zdroju

 

Wkrótce więcej szczegółów.

/red/

REKLAMA

Komentarze (127)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.227.240.72

HALINA (2020-09-03 14:53:13 / host: ***pool2.dx4.pl)

PANIE BURMISTRZU! KONIEC TEJ SPRAWY POWINIEN BYĆ STANOWCZY, NIE PODOBAJĄ SIĘ PANIUSI WARUNKI, TO DOWIDZENIA. NIE MA CO ZAWRACAĆ GŁOWY, Z JAKIEJ RACJI MAMY DOPŁACAĆ PANI DYREKTOR DO WYNAGRODZENIA. SKORO JEJ ŹLE, TO NIECH POSZUKA PRACY, NIE MA ZAWODU DYREKTOR,

wacek (2020-09-03 14:42:16 / host: ***pool2.dx4.pl)

Skoro TAK TEJ PANI ŻLE SIĘ DOGADAĆ Z GMINĄ, TO NIECH ZREZYGNUJE. PONOĆ MAMY WOLNY RYNEK I NIKT NIE DOKŁADA DO INTERESU, ZWŁASZCZA MIASTO BUSKO.

KK (2020-05-26 20:01:04 / host: ***sub-174-192-73.myvzw.com)

Jak zwykle sprawy przyziemne przyslaniaja to co najwazniejsze: radosc dzieci, spokoj rodzicow, tradycje przedszkola, stanowiska pracy. Atuty placowki sa niepodwazalne i nie powinno zalatwiac sie takich spraw w sposob jak to zrobil burmistrz miasta. Po zalaczonym wypowiedzeniu widac ze nie mial dobrych intencji a argumenty do wypowiedzenia umowy powstaly w ciagu killku dni od naglosnienia sprawy. Bardzo nietaktowne zachowanie i wiele mieszkancow odczuwa duzy zal. Tak powaznych spraw nie zalatwia sie w ten sposob! Przykre ...

Zzc (2020-05-20 22:10:41 / host: ***lic-gprs381371.centertel.pl)

Przecież metropolia to i stawki jak w stolicy xd

czy to prawda, że (2020-05-20 14:16:58 / host: ***r-5-173-161-227.play-internet.pl)

w Busku opłaty za wodę i ścieki oraz podatki są wyższe, niż w Warszawie?

(2020-05-19 12:28:57 / host: ***t-89-231-7-114.dynamic.mm.pl)

doczekają się obecni włodarze powiatowi i gminni. za 4 lata zniknie tak zwany samorząd. będzie wyłącznie władza rządowa. dać chamom trochę swobody.

(2020-05-19 12:22:22 / host: ***t-89-231-7-114.dynamic.mm.pl)

gdzie Kolarz się podział? umarł ? nie widać, nie słychać. taki samorządowiec powiatowy powinien zwrócić uwagę samorządowcowi gminnemu.

(2020-05-19 07:37:42 / host: ***40.249.226.threembb.co.uk)

Rocznik 87 chodziłem do Smefa , złego słowa nie powiem.

Bury (2020-05-18 21:36:13 / host: ***t-89-231-251-230.dynamic.mm.pl)

A budynek okrąglak to do logo należy?

JE (2020-05-18 19:09:02 / host: ***4-13-41-158.hsd1.il.comcast.net)

Oj ludzie ludzie. Widze ze chcecie sobie pouzywac troche na osobie pani Ani. Jak kazda odoba publiczna bedzie miala rowniez osoby nieprzychylne.Ale nie o to chodzi zeby mscic sie na dyrektorze tylko zrozumiec dzialanir pana Burmistrza. Jak chcecie obrazac to robcie to na swoich profilach. Teraz latwo wyzywac kobiete ktora pewnie malo co znacie albo macie osobiste zale. Latwo bo nie ma waszego nazwiska.Uprzedzajac kokejne wpisy troli , podkreslsm ze sprawa dotyczy BUDYNKU,na ktorego dzierzawe zostala wypowiedziana umowa bez zadnego uzadadnienia !!!!!!!!!

. może (2020-05-18 19:06:04 / host: ***r-46-112-87-193.play-internet.pl)

Liczyła,że kupi na własność za grosze a tu przykra niespodzianka,stary numer zaniedbać,żeby obniżyć wartość i kupić za grosze.Jednym słowem trafił cwaniak na cwaniaka;-)

(2020-05-18 12:42:13 / host: ***201.bajtnetbusko.pl)

TO BARDZO PYSKATE I NIEMIŁE BABSKO !

Zosia (2020-05-18 11:35:58 / host: ***b23.neoplus.adsl.tpnet.pl)

Wreszcie ktoś zrobi z tym porządek!!!!

(2020-05-18 10:09:30 / host: ***201.bajtnetbusko.pl)

dlaczego pani wynajmujaca krytykuje inne panstwowe przedszkola. szczyt beszczelnosci,

Myśli myśli i nic nie wymyślił (2020-05-18 03:33:44 / host: ***4-13-41-158.hsd1.il.comcast.net)

Jak dobrze zauwazyles, pani Dyrektor mowi o standardach opieki, a nie wygladu budynku. Najwyrazniej nie odrozniasz tych dwoch pojec :) No i szkoda ze w srodku nie byles. Ale na placu zabaw tym nowym tez nie byles, wnioskuje. Jest z drugiej strony !!! hahaKomentujecie cos czego na oczy nie widzieliscie! No ale na tym polega zlosliwosc... Wyzywajcie sie dalej.

MYŚLI (2020-05-17 20:11:15 / host: ***6-35.dbsinternet.pl)

na materiale wyraźnie widać w jakim stanie jest ten budynek i plac zabaw , ciekawe jak w środku?...... a to że pani nie ociepliła budynku przez tyle lat i mówi o standardach w zakresie opieki nad dziećmi.. coż pozostawia w mojej ocenie wiele do życzenia...

Pamięć (2020-05-17 19:28:16 / host: ***r-46-112-87-193.play-internet.pl)

Pamiętam jak się to przedszkole prywatne otwieralo,wydaje mi się,że p dyrektor miała wtedy jakby dłuższe nazwisko.

Kasa kasa kasa (2020-05-17 19:19:57 / host: ***.sub-174-192-146.myvzw.com)

Jak juz pisalam kasa wam mozg wyprala. Dla was materialistow liczy sie piekna elewacja a nie to co placowka soba reprezentowala przez ostatnie 22 lata. Najlepszym dowodem sa zadowolone i zadbane dzieci !!!! To jest najlepszy dowod na to ze placowka miala i ma bardzo dobra opinie. A nikt nie zmuszal rodzicow do posylania wlasnie tam dzieci. Wiec zenujace sa te wasze wypowiedzi.A jak juz mowicie o tej KASIE to dlaczego nikt nie patrzy ike scuaga KASY pani ze SLONECZKA, ktora jak sie okazuje bierze 375 zl za SAMO czesne????W tym juz interesu nie widzicie ?????? A DOTACJE tez dostaje !!!! A przypiminam ze ona ma akurat BUDYNEK NA WLASNOSC !!!!!A Smerfus TYLKO umowa na pare lat!!!!Ludzie! Otworzcie oczy !!!! I nie badzcie smieszni !

gt (2020-05-17 19:13:17 / host: ***s73.neoplus.adsl.tpnet.pl)

I znowu Khazmirz, Kaja i kropka . to ta sama osoba (IP: ...137.97.play.internet). Farma trolli jak kilkaset km na wschód.

. (2020-05-17 18:04:23 / host: ***r-94-254-137-97.play-internet.pl)

Ludzie czasami grubą kasę inwestują w cudzą własność żeby doprowadzic np lokal do użytku i czerpać jakieś później profity. A pani dyrektor od dawien dawna tam rządzi i nie potrafiła z gminą nawet się dogadać żeby coś zrobić dla dzieci. No ale jak kasa się zgadzała bo opłata za dzierżawę wynosiła jak za najem dobrego mieszkanie w Warszawie to co się dziwić.

Kkazmirz (2020-05-17 17:54:57 / host: ***r-94-254-137-97.play-internet.pl)

Niech ktoś z rodziców zappyta jaka temperatura panuje na salach w czasie zimy :) ta Pani płaciła za cały obiekt grosze. Zamiast pomyśleć o dzieciach i dogadać się z gminą żeby przeprowadzić termomodernizację to poprzez tyle lat kasę liczyła a teraz koociokwik bo skończy się eldorado.

Kaja (2020-05-17 17:48:16 / host: ***r-94-254-137-97.play-internet.pl)

Szkoda że tak późno się wzięli za ten bajzel który tam jest. Popytajcie byłych nauczycieli jakie podejście miała pani dyrektor dla osób którzy mieli inne zdanie niż ona...

Danuska (2020-05-17 17:07:54 / host: ***lic-gprs382121.centertel.pl)

Korzystać z budynku tyle lat to normalne źe trzeba coś unowocześniać pani dyrektor jak się ma tyle pieniędzy z czesnego i od samorźądu .to zadne tłumaczenie źę pani to zdobiła (zniszczone,zuźyte) trzeba naprawić .To my wszyscy mieszkancy łoźymy na pani ☺☺☺biznes☺☺☺

(2020-05-17 17:00:38 / host: ***5-172-234-21.multi.internet.cyfrowypolsat.pl)

Niektóre szkoły publiczne zlikwidowano, bo nie potrafiły utrzymać się z przypadających ustawowo dotacji na uczniów (mimo wyższej o 25% dotacji). Gmina do ich utrzymania musiała dopłacać znaczne kwoty. To że szkoła istnieje, to zasługa p. Mazur.

Ciagle te same komentarze! Koncza wam sie pomysly? (2020-05-17 16:35:35 / host: ***.sub-174-192-146.myvzw.com)

Ja nie wiem czy niektorym mozg nie wyparowal. Juz tyle razy rozne osoby pisaly!!!!JAK MOZNA ROBIC GENERALNYREMONT bydynku ktorego nie ma sie na wlasnosc a tylko dzuerzawe na 3 lata??????????KTO z WAS bylby taki GLUPI ?????????Skonczcie juz trole gminni !A jesli chodzi o wnetrze budynku, jest zadbane i przytulne. Trole! Wejdzcie do srodka !!!!

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeżeli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Szkoła Języków Obcych Europa College

Busko-Zdrój, ul. Batorego 3

Przedszkole Niepubliczne SMERFUŚ

Busko-Zdrój, os. Sikorskiego 9

Centrum Helen Doron Busko-Zdrój

Busko Zdrój, Pl. Zwycięstwa 18, 2 piętro

Szkoła Jazdy Libuda - kursy na prawo jazdy B, A1, A2, A

Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 7Konkursybusko.com.pl poleca

Ogłoszenia

Dodano: 2024-04-20 18:59:30

Sprzedam kawalerkę

Dodano: 2024-04-20 17:51:34

Pilne Dom Do Wynajęcia

Dodano: 2024-04-20 16:30:19

Szukam pracy

Dodano: 2024-04-20 16:22:16

Sprzedam indyczki

Dodano: 2024-04-20 16:11:23

Praca

Dodano: 2024-04-20 15:43:07

Wynajmę dom

Dodano: 2024-04-20 15:42:12

Wynajmę dom

Dodano: 2024-04-20 14:03:36

Kupię maszynę roniczą

Dodano: 2024-04-20 14:02:38

Szukam pracy

Dodano: 2024-04-20 12:46:02

Koszyczki plastikowe 2 kg

Dodano: 2024-04-20 12:40:14

Warsztat dla dziecka

Dodano: 2024-04-20 08:44:09

Działka budowlana

Dodano: 2024-04-20 08:40:23

Lokal do wynajęcia

Dodano: 2024-04-20 07:16:24

Sprzedam VW Passata b5fl

Dodano: 2024-04-19 22:16:20

Sprzedam rower