Wybory 2023 - zaświadczenia do głosowania

Dodał: Marta Data: 2023-09-19 17:40:51 (czytane: 2099)

W związku z nadchodzącymi wyborami Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju pragnie poinformować, że wyborca, który planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, ma możliwość uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie pozwala na oddanie głosu w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) wyborca który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zaświadczenia wydawane są wyborcy na jego wniosek złożony osobiście w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Do odbioru zaświadczenia wyborca może pisemnie upoważnić inną osobę. W upoważnieniu należy wskazać: swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania oraz imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia. Upoważniona osoba składa wówczas wniosek podpisany przez wyborcę wraz ze sporządzonym przez niego upoważnieniem do odbioru zaświadczenia.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

WAŻNE!
W PRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA NIE BĘDZIE MOŻLIWE OTRZYMANIE KOLEJNEGO ZAŚWIADCZENIA ANI WZIĘCIE UDZIAŁU W GŁOSOWANIU


Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaje skreślony ze spisu wyborców.

Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP uprawnia również do wzięcia udziału w referendum ogólnokrajowym odbywającym się w tym samym terminie (art. 90 ust. 1 pkt 1a ustawy o referendum ogólnokrajowym).

Sprawy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania załatwiane są w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Boczna 7 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek – piątek 7.00 – 15.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 370 52 26.

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r. zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Zmiana miejsca głosowania


Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) wyborca czasowo przebywający w Busku-Zdroju poza miejscem zameldowania na pobyt stały, czasowo przebywający w Busku-Zdroju poza miejscem zamieszkania (ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania) oraz wyborca przebywający w Busku-Zdroju, ale nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, może wziąć udział w głosowaniu, jeżeli złoży w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój wniosek o zmianę miejsca głosowania (dawniej dopisanie do spisu wyborców).

Wniosek należy złożyć osobiście w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem wyborcy lub w postaci elektronicznej przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji (na stronie www.gov.pl/ formularz „Zmień miejsce głosowania”), pod warunkiem posiadania podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

UWAGA!

Wyborca, który zmienia miejsce głosowania, zostaje wykreślony z rejestru wyborców, w którym był dotychczas ujęty.

Sprawy dotyczące zmiany miejsca głosowania załatwiane są w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Boczna 7 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek – piątek 7.00 – 15.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 370 52 26.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Głosowanie przez pełnomocnika

Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

  • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.


Głosować przez pełnomocnika można wyłącznie w Polsce.

Pełnomocnikiem może być: osoba posiadająca pełnię praw wyborczych.

Pełnomocnikiem nie może być:
osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mąż zaufania, obserwator społeczny jak również osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

SPOSÓB UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA


Wyborca chcący ustanowić pełnomocnika powinien złożyć wniosek (według wzoru określonego w załączonym formularzu) do Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Boczna 7, najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa nie będzie miał w dniu głosowania ukończonych 60 lat;
  • pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa osoby mającej zostać pełnomocnikiem (według wzoru określonego w załączonym formularzu).


COFNIĘCIE PEŁNOMOCNICTWA

Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie, najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 13 października 2023 r., stosownego oświadczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój (Urząd Stanu Cywilnego, ul. Boczna 7) lub poprzez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może zagłosować osobiście pod warunkiem, że nie uczynił tego uprzednio jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśniecie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP dotyczy również referendum, a akt pełnomocnictwa sporządzony w związku z ww. wyborami dotyczy również głosowania w referendum.

Wnioski dotyczące głosowania przez pełnomocnika przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Boczna 7 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek – piątek 7.00 – 15.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 370 52 26.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Głosowanie korespondencyjne


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie mogą również wyborcy:

  •  podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  • którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.


Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach najpóźniej do dnia 2 października 2023 r.

41 342 12 12
41 342 12 35

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 10 października 2023 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 13 października 2023 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie (opatrzone własnoręcznym podpisem) lub elektronicznie (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej) oraz telefonicznie (tylko w przypadku wyborcy niepełnosprawnego lub podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych).

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy załączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Udostępnianie spisu wyborców

Od dnia 4 września 2023 r. do dnia 10 października 2023 r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców miasta i gminy Busko-Zdrój. Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Sprawy dotyczące udostępniania spisu wyborców załatwiane są w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Boczna 7 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek – piątek 7.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 370 52 26.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Źródło: UMiG Busko-Zdrój

Reklama

REKLAMA

Komentarze (4)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 34.228.52.21

do poprzednika Ryszarda: (2023-09-20 17:22:44)

to ty się wstydź, że popierasz koterię, która usiłuje podporządkować niezależne sądownictwo, najpierw to zrobili w Rosji bolszewicy, potem niezależność sądownictwa rozwalił Piłsudski, potem wzorując się na Piłsudskim niezależne sądownictwo rozpieprzył niejaki Adolf Hitler (zresztą Piłsudski był dla niego wzorem bo ostatni raz w kościele Hitler był na mszy w berlińskiej katedrze po śmierci Piłsudskiego). Jesteś niedouczony i jak ci się nie podoba moja opinia to pozwij mnie do sądu. Czekam, mam na imię Sławek.

Ryszard (2023-09-20 13:14:51)

Ten mądry / w swoim mniemaniu / pan podpisujący się " brawo Wy Ciemnogrodzie" wstydzi się tego co pisze bo nie raczy się przedstawić , a z powietrzem nie dyskutuje się

brawo Wy Ciemnogrodzie (2023-09-19 19:26:35)

nie da się ukryć, że rozpoczęła się kampania wyborcza bo w związku z aferą wizową w porze serwisów informacyjnych Polsatowi i TVN-owi wyłączają sygnał. Nareszcie to rozmodlone popańszczyźniane i postkomunistyczne społeczeństwo dopięło swego, mają jednego wodza, jedną ojczyznę i jeden sygnał telewizyjny z jedną propagandą. Przypominają się lata 60-te XX wieku gdy w większości polskich domów funkcjonowały radia - głośniki tzw. kołchoźniki z których można było odbierać tylko I program Polskiego Radia. To społeczeństwo jest ewenementem nie tylko w świecie, który znamy, a jeżeli gdzieś istnieje życie to jest jedyne w całym Kosmosie.

(2023-09-19 18:30:09)

Bogdan Panhirsz nie jest już dyrektorem w psb?

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeżeli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...Inntax Biuro Rachunkowe - Magdalena Marchewka

Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 78

Biuro Rachunkowe EFEKT

Busko Zdrój, Langiewicza 39

Biuro Rachunkowe DASMA - usługi księgowe

Pińczów, ul. 3-go Maja 20A

Biuro Rachunkowe TAXFAIRY Adriana Piotrowicz

Solec-Zdrój, Kolonia Zagajów 2

Restauracja Polonia – Hotel Polonia Park

Busko-Zdrój, ul. Słoneczna 3

Bristol Art & Medical SPA

Busko-Zdrój, 1 Maja 1

Willa SŁONECZNA - noclegi, pokoje gościnne

Busko-Zdrój, ul. Słoneczna 18

Imprezy/wydarzenia w regionie

2023-12-01 - 2023-12-29

Terminarz Kina 'Zdrój'

2023-12-01 - 2023-12-31

Kino w Solcu-Zdroju zaprasza na seanse

2023-12-01 - 2023-12-20

Kulturalny Grudzień w Pińczowie

2023-12-02 - 2023-12-30

Zwiedzanie Kościoła pw Św. Leonarda

2023-12-02 - 2024-02-29

Lodowisko na Tężni

2023-12-05 - 2023-12-28

Wydarzenia przy buskiej Tężni

2023-12-09 - 2023-12-16

Koncertowy grudzień w Bristolu

Ogłoszenia

Dodano: 2023-12-09 02:28:56

Szybka Pożyczka Do 3000zł Bez Formalności

Dodano: 2023-12-09 02:26:35

Szybka Pożyczka Do 3000zł Bez Formalności

Dodano: 2023-12-09 02:05:49

Szkuam Kolegi Do Ero Spotkań

Dodano: 2023-12-09 00:19:39

Samotna Blondynka

Dodano: 2023-12-09 00:02:39

Sprzedam działkę

Dodano: 2023-12-08 23:53:03

Profesjonalne usługi

Dodano: 2023-12-08 21:38:01

KRZESŁA pokojowe Sprzedam

Dodano: 2023-12-08 21:29:48

Praca

Dodano: 2023-12-08 20:41:06

Kosmetyczka

Dodano: 2023-12-08 20:03:36

Opony

Dodano: 2023-12-08 18:46:14

Mam do wynajęcia

Dodano: 2023-12-08 16:44:59

transport osobowy do 6 ciu osób /

Dodano: 2023-12-08 16:32:57

Konika na biegunach

Dodano: 2023-12-08 15:38:42

Dam pracę

Dodano: 2023-12-08 15:32:30

Karp Królewski