Wybory 2023 - zaświadczenia do głosowania

Dodał: Marta Data: 2023-09-19 17:40:51 (czytane: 2483)

W związku z nadchodzącymi wyborami Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju pragnie poinformować, że wyborca, który planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, ma możliwość uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie pozwala na oddanie głosu w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) wyborca który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zaświadczenia wydawane są wyborcy na jego wniosek złożony osobiście w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Do odbioru zaświadczenia wyborca może pisemnie upoważnić inną osobę. W upoważnieniu należy wskazać: swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania oraz imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia. Upoważniona osoba składa wówczas wniosek podpisany przez wyborcę wraz ze sporządzonym przez niego upoważnieniem do odbioru zaświadczenia.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

WAŻNE!
W PRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA NIE BĘDZIE MOŻLIWE OTRZYMANIE KOLEJNEGO ZAŚWIADCZENIA ANI WZIĘCIE UDZIAŁU W GŁOSOWANIU


Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaje skreślony ze spisu wyborców.

Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP uprawnia również do wzięcia udziału w referendum ogólnokrajowym odbywającym się w tym samym terminie (art. 90 ust. 1 pkt 1a ustawy o referendum ogólnokrajowym).

Sprawy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania załatwiane są w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Boczna 7 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek – piątek 7.00 – 15.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 370 52 26.

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r. zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Zmiana miejsca głosowania


Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) wyborca czasowo przebywający w Busku-Zdroju poza miejscem zameldowania na pobyt stały, czasowo przebywający w Busku-Zdroju poza miejscem zamieszkania (ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania) oraz wyborca przebywający w Busku-Zdroju, ale nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, może wziąć udział w głosowaniu, jeżeli złoży w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój wniosek o zmianę miejsca głosowania (dawniej dopisanie do spisu wyborców).

Wniosek należy złożyć osobiście w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem wyborcy lub w postaci elektronicznej przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji (na stronie www.gov.pl/ formularz „Zmień miejsce głosowania”), pod warunkiem posiadania podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

UWAGA!

Wyborca, który zmienia miejsce głosowania, zostaje wykreślony z rejestru wyborców, w którym był dotychczas ujęty.

Sprawy dotyczące zmiany miejsca głosowania załatwiane są w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Boczna 7 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek – piątek 7.00 – 15.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 370 52 26.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Głosowanie przez pełnomocnika

Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

  • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.


Głosować przez pełnomocnika można wyłącznie w Polsce.

Pełnomocnikiem może być: osoba posiadająca pełnię praw wyborczych.

Pełnomocnikiem nie może być:
osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mąż zaufania, obserwator społeczny jak również osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

SPOSÓB UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA


Wyborca chcący ustanowić pełnomocnika powinien złożyć wniosek (według wzoru określonego w załączonym formularzu) do Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Boczna 7, najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa nie będzie miał w dniu głosowania ukończonych 60 lat;
  • pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa osoby mającej zostać pełnomocnikiem (według wzoru określonego w załączonym formularzu).


COFNIĘCIE PEŁNOMOCNICTWA

Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie, najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 13 października 2023 r., stosownego oświadczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój (Urząd Stanu Cywilnego, ul. Boczna 7) lub poprzez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może zagłosować osobiście pod warunkiem, że nie uczynił tego uprzednio jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśniecie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP dotyczy również referendum, a akt pełnomocnictwa sporządzony w związku z ww. wyborami dotyczy również głosowania w referendum.

Wnioski dotyczące głosowania przez pełnomocnika przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Boczna 7 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek – piątek 7.00 – 15.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 370 52 26.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Głosowanie korespondencyjne


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie mogą również wyborcy:

  •  podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  • którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.


Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach najpóźniej do dnia 2 października 2023 r.

41 342 12 12
41 342 12 35

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 10 października 2023 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 13 października 2023 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie (opatrzone własnoręcznym podpisem) lub elektronicznie (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej) oraz telefonicznie (tylko w przypadku wyborcy niepełnosprawnego lub podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych).

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy załączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Udostępnianie spisu wyborców

Od dnia 4 września 2023 r. do dnia 10 października 2023 r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców miasta i gminy Busko-Zdrój. Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Sprawy dotyczące udostępniania spisu wyborców załatwiane są w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Boczna 7 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek – piątek 7.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 370 52 26.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Źródło: UMiG Busko-Zdrój

Reklama

REKLAMA

Komentarze (4)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 34.204.169.230

do poprzednika Ryszarda: (2023-09-20 17:22:44)

to ty się wstydź, że popierasz koterię, która usiłuje podporządkować niezależne sądownictwo, najpierw to zrobili w Rosji bolszewicy, potem niezależność sądownictwa rozwalił Piłsudski, potem wzorując się na Piłsudskim niezależne sądownictwo rozpieprzył niejaki Adolf Hitler (zresztą Piłsudski był dla niego wzorem bo ostatni raz w kościele Hitler był na mszy w berlińskiej katedrze po śmierci Piłsudskiego). Jesteś niedouczony i jak ci się nie podoba moja opinia to pozwij mnie do sądu. Czekam, mam na imię Sławek.

Ryszard (2023-09-20 13:14:51)

Ten mądry / w swoim mniemaniu / pan podpisujący się " brawo Wy Ciemnogrodzie" wstydzi się tego co pisze bo nie raczy się przedstawić , a z powietrzem nie dyskutuje się

brawo Wy Ciemnogrodzie (2023-09-19 19:26:35)

nie da się ukryć, że rozpoczęła się kampania wyborcza bo w związku z aferą wizową w porze serwisów informacyjnych Polsatowi i TVN-owi wyłączają sygnał. Nareszcie to rozmodlone popańszczyźniane i postkomunistyczne społeczeństwo dopięło swego, mają jednego wodza, jedną ojczyznę i jeden sygnał telewizyjny z jedną propagandą. Przypominają się lata 60-te XX wieku gdy w większości polskich domów funkcjonowały radia - głośniki tzw. kołchoźniki z których można było odbierać tylko I program Polskiego Radia. To społeczeństwo jest ewenementem nie tylko w świecie, który znamy, a jeżeli gdzieś istnieje życie to jest jedyne w całym Kosmosie.

(2023-09-19 18:30:09)

Bogdan Panhirsz nie jest już dyrektorem w psb?

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeżeli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Inntax Biuro Rachunkowe - Magdalena Marchewka

Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 78

Biuro Rachunkowe EFEKT

Busko Zdrój, Langiewicza 39

Biuro Rachunkowe DASMA - usługi księgowe

Pińczów, ul. 3-go Maja 20A

Biuro Rachunkowe TAXFAIRY Adriana Piotrowicz

Solec-Zdrój, Kolonia Zagajów 2

Imprezy/wydarzenia w regionie

Muzeum Regionalne w Pińczowie serdecznie zaprasza na wystawę "Powstanie Styczniowe na Ponidziu".<br />

Galeria Belweder w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury już 
niebawem stanie się miejscem, gdzie sztuka spotka się z fascynującym 
światem natury. Cztery utalentowane artystki: Beata Borek, Tamara Maj, 
Barbara Wnuk-Spirowska i Urszula Lubczyńska-Gładka, zaprezentują swoje 
niezwykłe prace podczas wystawy malarskiej "Kwiatowe Inspiracje".
W marcu, miesiącu poświęconym kobietom, Dom Zdrojowy przy buskiej Tężni 
stanie się miejscem wyjątkowej ekspozycji artystycznej. Pod tytułem "Być
 kobietą" kryje się wystawa prac dwóch utalentowanych artystek: Dominiki
 Bali i Pauliny Musiał.
2024-03-01 - 2024-03-24

Terminarz Kina 'Zdrój'


Zapraszamy na wydarzenia zorganizowane przy Tężni w Busku-Zdroju.<br />
2024-03-01 - 2024-03-31

Wydarzenia przy buskiej Tężni


Zapraszamy na seanse do Kina Solec-Zdrój! A w repertuarze:<br />
2024-03-01 - 2024-03-24

Kino w Solcu-Zdroju zaprasza na seanse


<p>Marzec w Pińczowie będzie pełen kulturalnych wydarzeń. Szczegóły w programie.<br /></p>
2024-03-01 - 2024-03-24

Kulturalny Marzec w Pińczowie

Buskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na wystawę prac 
Jacka Szostaka. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek, 1 marca o godz. 
17:00 w Galerii Antresola w BSCK. Prace artysty będzie można podziwiać 
do 22 marca.

Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Buski Klub Kolekcjonerów zapraszają na GIEŁDĘ KOLEKCJONERSKĄ, która odbędzie się pod BSCK w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22. <br />

W niedzielę, 3 marca od godziny 12:00 na Hali przy ulicy Kusocińskiego rozpocznie się 
Młodzieżowa Liga Futsalu. <br />

Bristol ART & Medical SPA w Busku-Zdroju stanie się areną 
pełną śmiechu i humoru 4 marca 2024 roku o godzinie 19:00. Na scenie 
pojawią się dwaj utalentowani komicy z Zielonej Góry - Wojtek Kamiński i
 Michał "Mimi" Zenkner.
Dobre wieści dla miłośników teatru i doskonałego humoru! Ponownie, 7 marca o godzinie 18:00 na scenie Buskiego Samorządowego Centrum Kultury będziemy mieli okazję zobaczyć spektakl 'Związek otwarty' w wykonaniu niezwykle utalentowanego małżeństwa aktorskiego - Eweliny Kudeń-Nowosielskiej i Bartłomieja Nowosielskiego.<br />
<p>
Od 8 marca 2024 roku, Willa Polonia w Busku-Zdroju będzie gościć
 nową, fascynującą wystawę malarstwa Mateusza Kędziory. Wernisaż tej 
wyjątkowej ekspozycji odbędzie się 8 marca o godzinie 18:00, zapraszając
 miłośników sztuki do uczestnictwa w wyjątkowym wydarzeniu.
</p><p> </p><p> </p><p> </p>
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju serdecznie 
zaprasza wszystkich miłośników literatury na wyjątkowe wydarzenie z 
okazji Dnia Kobiet. Już 8 marca 2024 roku o godzinie 16:30 odbędzie się 
spotkanie z cenionym pisarzem - Januszem Leonem Wiśniewskim.
Dom Zdrojowy serdecznie zaprasza wszystkich miłośników muzyki na 
niezapomniany wieczór z okazji Dnia Kobiet. W dniu 8 marca o godzinie 
18:30 odbędzie się koncert pod tytułem "Jej Portret". Na scenie pojawią 
się utalentowani artyści: Krzysztof Bigaj - wokal oraz Jarema Pogwizd - 
pianino.

W Buskim Samorządowym Centrum Kultury, 9 marca 2024 roku o godzinie 17:00, odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu Baciary. Wszystkich miłośników dobrej zabawy i energetycznych rytmów zapraszamy do wspólnego świętowania muzyki, która już od lat zdobywa serca fanów na całym świecie.<br />

W sobotę, 9 marca, od godziny 10:00, Złota stanie się areną 
sportowych emocji podczas XIII Ogólnopolskiego Turnieju w Gimnastycznym 
Trójboju Sprawnościowym.
2024-03-10 - 2024-03-24

Marzec z Buską Orkiestrą Zdrojową

W dniach od 12 marca do 19 kwietnia 2024 roku Wiejski Dom 
Kultury w Szańcu stanie się miejscem niezwykłej wystawy Szopek 
Krakowskich, pochodzących ze zbiorów Muzeum Krakowa.
2024-03-12 - 2024-03-19

Wystawa Szopek Krakowskich w Szańcu

Buskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na koncert z okazji 
72. rocznicy urodzin Wojtka Belona - poety, pieśniarza i założyciela 
legendarnej Wolnej Grupy Bukowina. Koncert, będący hołdem dla artysty, 
przeniesie nas do Krainy Łagodności, gdzie melodia połączy się z poezją,
 a wspomnienia odkryją się w dźwiękach gitar.

W Buskim Samorządowym Centrum Kultury szykuje się prawdziwe 
święto humoru i satyry! 19 marca o godzinie 18:00 na scenie sali 
widowiskowej BSCK pojawi się niekwestionowany król polskiej satyry - 
Jerzy Kryszak.

Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się 23 marca przy Rynku - Plac Zwycięstwa w Busku-Zdroju.
Buskie Samorządowe Centrum Kultury serdecznie zaprasza na 
kolejne wydarzenie z cyklu "Podwieczorek z Gwiazdą". Tym razem gościem 
specjalnym będzie niezwykle utalentowana artystka - Katarzyna Żak.
Arte Creatura Teatr Muzyczny zaprasza 21 kwietnia o godz. 19:00 
do Buskiego Samorządowego Centrum Kultury na spektakl operetkowy 
'Wiedeńska krew' Johanna Straussa.

Ogłoszenia

Dodano: 2024-03-03 11:18:39

Kultywator

Dodano: 2024-03-03 11:01:03

Daszek-oslona od słońca do Toyoty RAW strona lew...

Dodano: 2024-03-03 10:55:37

Samsung galaxy a53

Dodano: 2024-03-03 10:25:46

Garaż blaszany 9x5 PREMIUM* PRODUCENT*inne wymiar...

Dodano: 2024-03-03 10:13:08

Dom

Dodano: 2024-03-03 09:32:42

Kupię maszynę roniczą

Dodano: 2024-03-03 08:04:14

sprzedam kosiarko rozdrabniacz

Dodano: 2024-03-03 07:34:28

Podkaszarka

Dodano: 2024-03-03 06:28:39

Układanie Kostki Brukowej

Dodano: 2024-03-02 22:22:03

do warszawy

Dodano: 2024-03-02 20:50:52

Ziemniaki Bellarosa

Dodano: 2024-03-02 20:46:19

Poznam fajną panią

Dodano: 2024-03-02 17:04:59

Docieplenia budynków

Dodano: 2024-03-02 15:51:36

Rower dziecięcy, koła 16 cali

Dodano: 2024-03-02 13:35:55

Działka na sprzedaż