Stowarzyszenie Dobra Mediacja

Dane teleadresowe:

Busko-Zdrój, al. Adama Mickiewicza 21

tel: 781 205 900, 515 175 078

Zadzwoń Strona firmowa

Kategorie: Mediacja /

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Dobra Mediacja

Busko-Zdrój, al. Adama Mickiewicza 21


tel: 781 205 900, 515 175 078

Zadzwoń Strona firmowa

dobra_mediacja1.png

Stowarzyszenie „Dobra Mediacja”


 Stali Mediatorzy Sądowi:

mediator.jpg
 
Dyżury:

Wtorek: 16:00 - 17:00

Czwartek: 16:00 - 17:00

Adres:

Szaniec 204

28-100 Busko-Zdrój


stowarzyszenie_dobra_mediacja_szaniec.png


Dzięki mediacji rozwiążesz szybciej i taniej niż  w sądzie sprawy dotyczące:

  • alimentów
  • kontaktów z dziećmi
  • podziału majątku
  • sporów sąsiedzkich
  • zachowku
  • spraw o zapłatę
  • innych kwestii spornych


MEDIATOR POMOŻE CI:

  • rozwiązać spór
  • sporządzić ugodę zgodną z prawem
  • zatwierdzić ugodę w sądzie

Jak sprawa trafia do mediacji?

• Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania - na  podstawie postanowienia sądu.

• W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.

• Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

Kto decyduje o wyborze mediatora?

• Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd (biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów). Więcej informacji: https://www.mediacja.gov.pl/

mediacja_5.jpgMediacja administracyjna

W mediacji z udziałem organu administracji, mediatorem może być wyłącznie mediator z jednej z list.

Mediatorem nie może być pracownik organu, przed którym toczy się postępowanie w danej sprawie.


Jak zainicjować mediację?
Z inicjatywy (wniosku) strony, gdy w postępowaniu bierze udział więcej niż jedna strona, jeżeli organ uzna, że charakter sprawy pozwala na przeprowadzenie mediacji, to zawiadamia o możliwości przeprowadzenia mediacji pozostałe strony. Natomiast organ administracji może zainicjować mediację, w której sam będzie uczestniczył (tj. między organem a stroną; zwłaszcza, jeśli celem mediacji ma być rozważenie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy), albo skierować do mediacji strony (gdy załatwienie sprawy utrudnia spór między stronami). Wówczas organ zawiadamia o możliwości przeprowadzenia mediacji wszystkie strony.

Jeżeli więc z inicjatywą przeprowadzenia mediacji wystąpi organ bądź inna strona, to strona będzie uczestnikiem mediacji tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę. Także w tym przypadku ma ona wpływ na to, kto będzie mediatorem – wyrażając zgodę na udział w mediacji, może zaproponować swojego kandydata na mediatora. Organ sam wskaże mediatora profesjonalnego wówczas, gdy strony wyrażą zgodę na samą mediację, lecz nie dojdą do porozumienia co do wyboru mediatora.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji przez stronę/ strony oraz wybór mediatora musi nastąpić w terminie 14 dni.

Na jakich zasadach przeprowadzana jest mediacja?

1. Organ wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji.

2. Odracza rozpatrzenie sprawy na 2 miesiące (wyjątkowo możliwe jest przedłużenie do 3 miesięcy).

Mediacja może pomóc wyjaśnić sprawę i szybko ją załatwić.

Dzięki niej organ może łatwiej ustalić fakty (np. dzięki informacjom uzyskanym od stron), uzyskać dowody, wyjaśnić stronom stan sprawy i przesłanki wynikające z obowiązującego prawa, którymi się kieruje załatwiając sprawę.

Może to przyczynić się do tego, że strony zaakceptują treść wydanej następnie decyzji i nie zaskarżą jej – dzięki temu sprawa zostanie szybciej i ostatecznie zakończona.

dobra_mediacja_2.pngPrezes Stowarzyszenia Dobra Mediacja
Dorota Szafraniec - mediator sądowy
tel. 781 205 900
e-mail: dorota.szafraniec_xl@wp.pl

Stowarzyszenie „Dobra Mediacja”

Adres:
Szaniec 204
28-100 Busko-ZdrójOdslon: 24418

Data ostatniej weryfikacji: 2018-09-10