Nadwiślańska Kancelaria Brokerska Zenit - ubezpieczenia, ubezpieczyciel, odszkodowania

Dane teleadresowe:

Busko-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 56

tel: +48 41 378 12 86, 506 298 248; 506 066 594

Zadzwoń Strona firmowa

Kategorie: Ubezpieczenia, Odszkodowania / Instytucje finansowe /

Dane teleadresowe:

Nadwiślańska Kancelaria Brokerska Zenit - ubezpieczenia, ubezpieczyciel, odszkodowania

Busko-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 56


tel: +48 41 378 12 86, 506 298 248; 506 066 594

Zadzwoń Strona firmowa

Ubezpieczenie dla firm:

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę brokerską, której głównymi elementami są:

 • identyfikację ryzyk i zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia,

 • wszechstronną analizę zawartych umów ubezpieczenia,

 • budowę optymalnych programów w obszarze zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz jej kosztu (w tym programów ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej, programów ubezpieczeń skierowanych do załóg przedsiębiorstw i instytucji oraz ich kadry zarządzającej, w ramach których organizujemy grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub wykorzystanie świadczeń opieki medycznej)

 • poszukiwanie na rynku nowatorskich produktów ubezpieczeniowych oraz tworzenie programów autorskich dedykowanych poszczególnym podmiotom bądź branżom,

 • analizę ofert ubezpieczenia wraz z rekomendacją   oferty najkorzystniejszej dla klienta,

 • wdrożenie programu ubezpieczeniowego poprzez doprowadzenie do zawarcia właściwych umów ubezpieczenia,

 • stały monitoring przebiegu umów ubezpieczenia,

 • uczestnictwo w procesie likwidacji szkód, m. in. poprzez negocjowanie wysokości i terminu wypłaty odszkodowania,

 • zapewnienie naszym klientom innych usług w zakresie planowania i organizacji ochrony ubezpieczeniowej, w tym prowadzenie szkoleń i seminariów dla naszych partnerów.


Obsługa ubezpieczeń:

 •    Ubezpieczenia majątku

 •    Ubezpieczenia transportowe

 •    Ubezpieczenia komunikacyjne

 •    Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 •    Ubezpieczenia techniczne

 •    Ubezpieczenia finansowe

 •    Ubezpieczenia specjalistyczne

 •    Ubezpieczenia na życie

 •    Pozostałe ubezpieczenia – branżowe programy ubezpieczeniowe


Ubezpieczenie dla osób fizycznych:


Każda działalność człowieka związana jest nieodłącznie z ryzykiem. Ryzyko utożsamiamy z zagrożeniami, z niebezpieczeństwami, z groźbą wystąpienia jakiegoś zdarzenia losowego. Stale towarzyszące człowiekowi ryzyko wynika z otoczenia przyrodniczego, podmiotów otoczenia społecznego, w których człowiek funkcjonuje. Występowanie ryzyka jest uzasadnieniem dla całej działalności ubezpieczeniowej, której celem jest dążenie do ograniczenia lub wyłączenia zdarzeń losowych występujących w postaci niszczącego oddziaływania sił przyrody lub będących skutkiem działalności ludzi.

W ramach opracowanego programu ubezpieczeniowego proponujemy na podstawie zlecenia Klienta/Właściciela obsługę ubezpieczeń zapewniających ochronę np. od ognia, powodzi, opadu, pożaru, kradzieży.

 •    Ubezpieczenia majątku (np. dom, altana ogrodowa, budynki gospodarcze)

 •    Ubezpieczenia komunikacyjne (np. samochód, ciągnik rolniczy)

 •    Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 •    Ubezpieczenia na życie – indywidualne

 •    Ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

 •    Ubezpieczenia OC rolników

 •    Ubezpieczenia upraw – obowiązkowe i dobrowolne

 •    Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

 •    Ubezpieczenia turystyczne

 •    Ubezpieczenia zwierząt

 •    Pozostałe ubezpieczenia – programy ubezpieczeniowe

Likwidacja szkód

Kolejnym istotnym aspektem decydującym o profesjonalnej obsłudze ubezpieczeniowej jest likwidacja powstałych szkód. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego osoba uprawniona ma interes, aby otrzymać odszkodowanie ubezpieczeniowe lub należne świadczenie. W ramach świadczonych usług ubezpieczeniowych dla naszych Klientów proponujemy uczestnictwo NKB „ZENIT” w procesie likwidacji szkody przez Zakład Ubezpieczeń. Zapewniamy szybkie oględziny szkody, dochowanie terminów likwidacji i wypłaty, rzetelność w procesie likwidacji.

NADWIŚLAŃSKA KANCELARIA BROKERSKA  "ZENIT" Sp. z o.o.
NKB Zenit
ul. Tadeusza Kościuszki 56, 28-100 Busko-Zdrój
www: www.nkbzenit.pl


Odslon: 24640

Data ostatniej weryfikacji: 2020-03-02