Fundacja Słoneczna Przyszłość

Dane teleadresowe:

Busko-Zdrój, ul. Kopernika 17

tel: 570 708 551

Zadzwoń Strona firmowa

Kategorie: Inne / Inne /

Dane teleadresowe:

Fundacja Słoneczna Przyszłość

Busko-Zdrój, ul. Kopernika 17


tel: 570 708 551

Zadzwoń Strona firmowa
O Fundacji
Wspieramy wyrównywanie szans rozwojowych i aktywne uczestnictwo w życiu nowoczesnego społeczeństwa. Misją fundacji jest poprawa sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc w kontynuowaniu edukacji dzieci i młodzieży utalentowanej z rodzin niezamożnych, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz integracja społeczna, pomoc osobom starszym.
 

Obszar działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
Działalność charytatywna
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
Ochrona zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 
Ochrona praw
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
 
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 
Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości
odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
 
Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne, 
 
Pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy
odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
 
Doradztwo zawodowe, poradnictwo
odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne,
 
Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
 
Nauka, kultura, ekologia
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
muzyka
literatura, czasopisma
edukacja kulturalna
 
Wspieranie organizacji pozarządowych - obszary wsparcia:
Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
Sprawy formalne związane z działalnością organizacji
Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
Współpraca z administracją
PR i promocja organizacji
Aktywizacja lokalna
 

Fundacja Słoneczna Przyszłość
ul. Kopernika 17, 28-100 Busko-Zdrój

tel.: 570 708 551

www.fsp.busko.pl
E-mail: fspbusko@op.pl

KRS: 0000501494
REGON: 260753270
NIP: 655-19-71-688Odslon: 22452

Data ostatniej weryfikacji: 2014-11-18