Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Biznes, Prawo, Ekonomia > Mediacja


dobra_mediacja1.png

Stowarzyszenie „Dobra Mediacja”


 Stali Mediatorzy Sądowi:

mediatorzy.jpg
 
Dyżury:

Wtorek: 16:00 - 17:00

Czwartek: 16:00 - 17:00

Adres:

al. Adama Mickiewicza 21

28-100 Busko-Zdrój


dobra_mediacja3.png

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Korzyści z mediacji

• Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.

• Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.

• Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.

• Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Jak sprawa trafia do mediacji?

• Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania - na  podstawie postanowienia sądu.

• W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.

• Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

Kto decyduje o wyborze mediatora?

• Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd (biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów). Więcej informacji: https://www.mediacja.gov.pl/

mediacja_5.jpgMediacja administracyjna

W mediacji z udziałem organu administracji, mediatorem może być wyłącznie mediator z jednej z list.

Mediatorem nie może być pracownik organu, przed którym toczy się postępowanie w danej sprawie.


Jak zainicjować mediację?
Z inicjatywy (wniosku) strony, gdy w postępowaniu bierze udział więcej niż jedna strona, jeżeli organ uzna, że charakter sprawy pozwala na przeprowadzenie mediacji, to zawiadamia o możliwości przeprowadzenia mediacji pozostałe strony. Natomiast organ administracji może zainicjować mediację, w której sam będzie uczestniczył (tj. między organem a stroną; zwłaszcza, jeśli celem mediacji ma być rozważenie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy), albo skierować do mediacji strony (gdy załatwienie sprawy utrudnia spór między stronami). Wówczas organ zawiadamia o możliwości przeprowadzenia mediacji wszystkie strony.

Jeżeli więc z inicjatywą przeprowadzenia mediacji wystąpi organ bądź inna strona, to strona będzie uczestnikiem mediacji tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę. Także w tym przypadku ma ona wpływ na to, kto będzie mediatorem – wyrażając zgodę na udział w mediacji, może zaproponować swojego kandydata na mediatora. Organ sam wskaże mediatora profesjonalnego wówczas, gdy strony wyrażą zgodę na samą mediację, lecz nie dojdą do porozumienia co do wyboru mediatora.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji przez stronę/ strony oraz wybór mediatora musi nastąpić w terminie 14 dni.

Na jakich zasadach przeprowadzana jest mediacja?

1. Organ wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji.

2. Odracza rozpatrzenie sprawy na 2 miesiące (wyjątkowo możliwe jest przedłużenie do 3 miesięcy).

Mediacja może pomóc wyjaśnić sprawę i szybko ją załatwić.

Dzięki niej organ może łatwiej ustalić fakty (np. dzięki informacjom uzyskanym od stron), uzyskać dowody, wyjaśnić stronom stan sprawy i przesłanki wynikające z obowiązującego prawa, którymi się kieruje załatwiając sprawę.

Może to przyczynić się do tego, że strony zaakceptują treść wydanej następnie decyzji i nie zaskarżą jej – dzięki temu sprawa zostanie szybciej i ostatecznie zakończona.

dobra_mediacja_2.pngPrezes Stowarzyszenia Dobra Mediacja
Dorota Szafraniec - mediator sądowy
tel. 781 205 900
e-mail: dorota.szafraniec_xl@wp.pl


Wiceprezes Stowarzyszenia Dobra Mediacja
Barbara Galant- mediator sądowy
tel.: 515 175 078
e-mail: barbaragalant@wp.pl
 

Stowarzyszenie „Dobra Mediacja”

Adres:

al. Adama Mickiewicza 21

28-100 Busko-ZdrójGaleria zdjęć:


Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 14155Data ostatniej weryfikacji: 2018-09-10

Kategorie